Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2016

7046 c538 390

arianna738:

My phone’s camera accidently started doing a vertical panorama. Decided to give it a go and got this really cool pic!

Reposted fromthetemple thetemple viadivi divi
mareknelski
Mianowicie Karolcia, lat siedem, opowiada, że piorun jebnął.

Na dźwięk słowa „jebnął” – jej mama zdrętwieje, myśli, że córcia mogła już w szkole tymi samymi słowami opowiadać tę historię. Zaczyna tłumaczyć, że pewnych sformułowań, słów, nie używa się, ponieważ można je zastąpić innymi.
Karolcia, po namyśle odpowiada:
- Ale na to nie ma innego określenia. Jebnął to jebnął.

Wulgaryzmy dynamizują wypowiedź [...] A czyż jest na świecie jakieś bardziej dynamiczne zjawisko od pioruna? Nie ma.

— Joanna Fligiel na swoim Facebooku, 24.02.16
Reposted from1923 1923 viadivi divi
mareknelski
2927 a87c
Reposted fromcool-carlos cool-carlos viazarazwracam zarazwracam
mareknelski
9701 040f
Reposted fromM74Funky M74Funky viazarazwracam zarazwracam
mareknelski
Reposted fromcarfreitag carfreitag viapffft pffft

March 20 2016

mareknelski
Hiro Hamada musiał maczać w tym palce
mareknelski

January 11 2016

mareknelski
9550 d8d8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasalami salami
5945 af37 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viasalami salami

January 02 2016

mareknelski
8065 f3d0 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
4715 0c32 390

December 29 2015

mareknelski
8523 8cd5 390
Reposted fromrol rol viasalami salami

December 20 2015

mareknelski
9175 b910 390
Reposted fromnatikrime natikrime viaretaliate retaliate
mareknelski
2507 ea04 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
mareknelski
4033 054b 390
mareknelski
1039 39c6 390
mareknelski
Poland , POZNAŃ! <3
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasalami salami

December 08 2015

8550 78de 390
Reposted fromshodan shodan
7731 6e13 390

sharkkans:

the last supper

Reposted fromcelebimbo celebimbo
8161 42e1 390

wilfregg:

the stars have aligned to grant us this perfection. god bless

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl